Klanten geven een 9,7
Alles direct uit voorraad leverbaar
Achteraf betalen mogelijk
020 213 7941
info@sunny.nu
Menu
Stel je eigen set samen
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Sunny.nu B.V.
September 2019

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van- en overeenkomsten met Sunny.nu B.V. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten van Sunny.nu B.V. met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbetaling: Het voldoen van een vooraf bepaald deel van de prijs.

Acceptatieformulier: Het door de Klant te ondertekenen bewijs van aanvaarding van een Werkend Systeem.

Diensten: De door of namens Sunny.nu B.V. te verlenen diensten met betrekking tot de Installatie van zonne-energiesystemen en aanverwante diensten zoals nader omschreven in de Offerte of overeengekomen in een Overeenkomst. 

Elektromonteur: De Elektromonteur zal alleen de aansluiting van het systeem op de meterkast verzorgen en waar afgesproken het systeem controleren, dit zonder het object waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd op te hoeven.

Installateur: Het installatiebedrijf dat Sunny.nu B.V. inschakelt voor advies, aflevering en installatie van de Producten. Hieronder valt ook de Elektromonteur. 

Installatie: De werkzaamheden beschreven in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden

Klant: Iedere natuurlijk- of rechtspersoon die Producten en/of Diensten afneemt van Sunny.nu B.V., of op een andere manier met Sunny.nu B.V. een Overeenkomst sluit. 

Materialen: De voorwerpen en gereedschappen die de Installateur nodig heeft voor het installeren van de Producten. 

Offerte: De offerte die Sunny.nu B.V. aan de Klant uitbrengt voor de levering van Producten en/of Diensten. 

Onroerende zaak: Het gebouw – zoals het huis, de schuur of garage van de Klant – waarop de Producten worden gemonteerd of waar de meterkast zich bevindt. 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Sunny.nu B.V. en de Klant voor de levering van Producten en/of Diensten. De Overeenkomst bestaat uit de overeengekomen Offerte, de daartoe behorende bijlagen en deze Algemene Voorwaarden. 

Sunny.nu B.V.: Het bedrijf Sunny.nu B.V. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 92026672.

Prijs: De prijs en de overige vergoedingen voor de Producten en/of Diensten die de Klant aan Sunny.nu B.V. verschuldigd is, zoals gespecificeerd in de Offerte en/of overeengekomen in de Overeenkomst. 

Producten: De zonnepanelen, net als alle andere componenten en materialen die benodigd zijn voor het samenstellen van een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer/optimizer, de technische installatie en de draagconstructie.

Roerende zaak: Iedere zaak die niet een onroerende zaak is. In de geest van deze overeenkomst kan worden gedacht aan een camper, caravan, boot etc.

Werkend Systeem: een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer/optimizer, de technische installatie en de draagconstructie, dat door de Installateur is opgeleverd en getest op de juiste werking.

 1. Als er een afwijking is tussen deze algemene voorwaarden en de Offerte of Overeenkomst, dan hebben de afspraken in de Offerte of Overeenkomst voorrang.

Artikel 2: Offerte, Overeenkomst en levering

2.1 Sunny.nu B.V. heeft het recht om de Offerte in te trekken of te wijziging tot aan het moment dat de Offerte door de klant is ondertekend, of de klant zijn akkoord op de offerte heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Offerte door de Klant. Aanvaarding kan op twee manieren:  

 • a) Schriftelijk: door het ondertekenen van de Offerte; of
 • b) Online: door via de Website de Aanbetaling te doen. 

2.3 Sunny.nu B.V. spant zich in om de bestelde producten binnen vier (4) weken na de totstandkoming van de Overeenkomst te leveren. Als de installatie van de Producten is overeengekomen, zal Sunny.nu B.V. zich inspannen om binnen vier (4) weken na de totstandkoming van de Overeenkomst een afspraak te maken voor de installatie van de Producten. Deze termijn en overige in de Overeenkomst genoemde leverings- en installatietermijnen zijn indicatief en niet fataal. De installatieafspraak zal in overleg met de Installateur worden gemaakt. Onder andere weersomstandigheden die de veiligheid in gevaar brengen kunnen het vereisen om de gemaakte leverings- en/of installatieafspraken te verzetten.

2.4 Als een wijziging in de omstandigheden vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum eveneens aangepast. Hieronder wordt onder andere begrepen de niet-beschikbaarheid of latere beschikbaarheid van Producten.

2.5 Als er vertraging ontstaat in de levering en/of Installatie door omstandigheden die aan de Klant toegerekend kunnen worden, wordt de leverings- en/of installatietermijn steeds verlengd met de tijd van de vertraging. Hieronder valt onder andere het niet aanwezig zijn tijdens een afspraak. De hierdoor extra gemaakte kosten komen voor rekening van de Klant.

2.6 Sunny.nu B.V. zal in principe de Producten en Diensten leveren die met de Klant zijn overeengekomen. Als dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Sunny.nu B.V. mag worden verwacht, heeft Sunny.nu B.V. te allen tijde het recht om andere, technisch gelijkwaardige, of nieuwere versies van de Producten te leveren.

2.7 Kleine afwijkingen in de (specificaties van) de geleverde Producten ten opzichte van wat er in de Offerte is opgenomen, leveren in principe geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8 Mits de Installatie wordt gedaan door Sunny.nu B.V.of een bij haar aangesloten derden, gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment van ondertekening van het Acceptatieformulier. 

2.9 Het installatiewerk wordt als opgeleverd:

 • a) hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de Klant van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de Klant heeft nagelaten het werk te aanvaarden of af te keuren;
 • b) hetzij wanneer de Klant de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbinden gevolg (oplevering) niet rechtvaardigt.

Artikel 3: Herroeping

3.1 Als er sprake is van een koop op afstand, of als de Overeenkomst is gesloten buiten de verkoopruimte, dan kan de klant gebruik maken van het wettelijk herroepingsrecht.

3.2 Het recht om de Overeenkomst te annuleren vervalt op het moment dat Sunny.nu B.V., op verzoek van of in overleg met de Klant, aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door het (laten) uitvoeren van installatiewerkzaamheden. 

Artikel 4: Prijs en betaling

4.1 Tenzij anders vermeld zijn alle door Sunny.nu B.V. genoemde prijzen en bedragen inclusief btw.

4.2 De Klant is aan Sunny.nu B.V. de Prijs verschuldigd zoals gespecificeerd in de Offerte. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals duidelijke onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Sunny.nu B.V. worden gecorrigeerd. 

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling in zijn geheel vooraf te zijn voldaan. Als hier van wordt afgeweken, dient de laatste betaling uiterlijk 14 dagen na oplevering te geschieden. Als de betaling niet of niet op tijd wordt gedaan, dan kan Sunny.nu B.V. het versturen van het bestelde opschorten en/of de installatieafspraak verzetten. 

4.4 Als een Klant enige betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt, is de Klant – zonder dat ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Sunny.nu B.V., onverminderd de overige haar toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen. Dit geldt vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag dat de Klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

4.5 Als Sunny.nu B.V. na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is de Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de Klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste € 40. Levering van Producten en/of Diensten kan tot betaling van het factuurbedrag worden opgeschort.

4.6 De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op. 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Zolang de Klant niet al zijn betalingsverplichtingen is nagekomen, blijven de geleverde en/of geïnstalleerde producten eigendom van Sunny.nu B.V. De Klant zal in dat geval zorgen dat voor derden duidelijk is dat de eigendom van de Producten bij Sunny.nu B.V. berust. Onder derden wordt in ieder geval verstaan potentiele kopers van de onroerende- en/of roerende zaak, curatoren, beslagleggers en deurwaarders.

5.2 Zolang de eigendom van een Product niet op de Klant is overgegaan, mag deze het Product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de Producten verlenen, behalve voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van financiering voor de Producten, dan wel voor zover anders is overeengekomen. 

5.3 Zolang de eigendom van de aan de Klant geleverde en/of bij de Klant geïnstalleerde Producten aan Sunny.nu B.V. toekomt, moet de Klant dit aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, als:

 • a) de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend; of 
 • b) de Klant surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is ingediend; of 
 • c) ten aanzien van de Klant de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend; of 
 • d) Enig beslag op de goederen van de Klant wordt gelegd.

Als er sprake is van een van de voorgaande situaties, dan moet de Klant dit onmiddellijk schriftelijk aan Sunny.nu B.V. laten weten.

5.4 Zolang de eigendom van de geleverde en/of geïnstalleerde Producten aan Sunny.nu B.V. toekomt, is de Klant verplicht om Sunny.nu B.V. in te lichten als hij tot de verkoop van de onroerende- en/of roerende zaak waarop de geleverde en/of geïnstalleerde Producten zich bevindt overgaat.

5.5 De Klant is verplicht de Producten met de nodige zorgvuldigheid en als een goed huisvader te beheren.

5.6 Sunny.nu B.V. heeft het recht om de geleverde Producten terug te halen als de Klant, na ingebrekestelling door Sunny.nu B.V., in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit onverminderd de overige aan Sunny.nu B.V. toekomende rechten. De Klant verleent Sunny.nu B.V. toestemming om de Producten zo nodig te verwijderen en terug te halen. De Klant zal Sunny.nu B.V. daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking van de Producten heeft of kan hebben plaatsgevonden. Verwijdering van de Producten komt voor rekening van de Klant. Bij verwijdering van de Producten is Sunny.nu B.V. niet gehouden de voor het Product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen.

Artikel 6: Installatie

6.1 De Klant kan er voor kiezen om zelf de producten te installeren, Sunny.nu B.V. zal dan alleen de Producten leveren. De Klant kan er ook voor kiezen om de producten zelf te installeren waarbij een door Sunny.nu B.V. ingeschakelde Elektromonteur het systeem controleert en aansluit op de meterkast. De Klant kan er ook voor kiezen om de levering van de Producten en de gehele installatie door Sunny.nu B.V. of een aangesloten derden te laten uitvoeren. De Installateur kan voorafgaand aan de Installatie de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden (laten) inspecteren.

6.2 Tenzij in de Offerte ook andere werkzaamheden zijn opgenomen, voert de Installateur standaard de volgende werkzaamheden uit: 

 • a) plaatsen benodigde steigers, veiligheidsmaatregelen e.d.;
 • b) verticaal transport van alle producten en materialen naar het dak;
 • c) monteren draagconstructies;
 • d) monteren Zonnepanelen;
 • e) aanbrengen dakdoorvoer;
 • f) monteren Omvormer in de Onroerende- en/of roerende zaak; in sommige gevallen is het technisch noodzakelijk de Omvormer op een zichtbare plaats te monteren;
 • g) aansluiten van de Zonnepanelen op de Omvormer; 
 • h) zo nodig aanbrengen van een extra elektrische groep in de meterkast; 
 • i) aansluiten Omvormer op de laagspanningsinstallatie via de meest eenvoudige weg; als de klant een ander tracé wil, geldt dat als meerwerk in de zin van artikel 6.3; 
 • j) eventueel installeren van een optimizer;
 • k) eventueel installeren/aanbrengen van een batterij, accu, laadpaal en aanverwante Producten.
 • l) beproeven van de volledige werking van de Producten samen met de Klant; 
 • m) afvoeren van het afval.

6.3 Tenzij in de Offerte ook andere werkzaamheden zijn opgenomen, voert de Elektromonteur standaard de volgende werkzaamheden uit: 

 • a) het aansluiten van de zonnepanelen op de omvormer;
 • b) het aansluiten van de omvormer op de meterkast;

6.4 Alle overige door de Klant gewenste wijzigingen en toevoegingen aan de Diensten gelden als meerwerk. Meerwerk kan gedaan worden tegen een tarief van € 95,00 per uur exclusief benodigde onderdelen en Producten. 

6.5 De Klant zorgt voor eigen rekening en risico dat: 

 • a) het personeel van de Installateur toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, als Sunny.nu B.V. dan wel de Installateur dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren. 
 • b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. 
 • c) mocht sub b niet mogelijk zijn, dat er vervoer vanaf de laatst bereikbare plaats tot aan de woning aanwezig zal zijn.
 • d) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. 
 • e) dat tijdig de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen worden getroffen, dat aansluitpunten evenals elektrische stroom, voldoende verwarming en de nodige afsluitbare opslagruimte ter beschikking van Sunny.nu B.V. dan wel de Installateur gesteld worden en dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen, die nodig zijn in verband met de installatie van de Producten. 
 • f) passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade aan andere goederen en van letsel aan personen die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden. 
 • g) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de Producten worden geplaatst. Als blijkt dat er toch asbest aanwezig is, wordt de installatie stopgezet. In dat geval kan de Klant de Overeenkomst ontbinden, tegen vergoeding van de door Sunny.nu B.V. reeds gemaakte kosten. Als de Klant de Overeenkomst niet ontbindt, zal Sunny.nu B.V. de installatie (pas) weer hervatten als het asbest is verwijderd. De door Sunny.nu B.V. gemaakte kosten in verband met het afbreken van de installatie komen voor rekening van de Klant. 
 • h) voor zover van toepassing, Sunny.nu B.V. tijdig kan beschikken over de voor de installatie benodigde goedkeuringen en vergunningen, evenals over de door de Klant in het kader van de uitvoering van de installatie te verschaffen gegevens. 

6.6 Eventuele hulp vanuit Sunny.nu B.V. of haar vertegenwoordigers of Installateurs voor het voldoen aan de verplichtingen uit het vorige lid wordt aan de Klant doorberekend tegen een tarief van € 95,00 per uur.

6.7 De Klant dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/of levering, die niet tot de installatiewerkzaamheden behoren, zodanig en op tijd worden uitgevoerd dat de uitvoering van de werkzaamheden door Sunny.nu B.V., c.q. de Installateur, geen vertraging ondervindt. 

6.8 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant op eigen initiatief voor aanvaarding van het aanbod ervoor zorgen dat zij zeker weet dat de benodigde constructie en draagkracht daarvan aanwezig is. De Klant is aansprakelijk tegenover Sunny.nu B.V. voor alle schade en kosten die Sunny.nu B.V. mocht lijden als gevolg van gebreken aan of onvoldoende draagkracht van die constructie.

6.9 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant op eigen initiatief voor aanvaarding van het aanbod ervoor zorgen dat zij zeker weet dat er geen bouwvergunning voor het plaatsen van de Producten vereist is of, als dat wel is vereist, de bouwvergunning is verkregen. Als blijkt dat de vereiste bouwvergunning wordt geweigerd, is de Klant aansprakelijk tegenover Sunny.nu B.V. voor alle schade en kosten die Sunny.nu B.V. daardoor mocht lijden.

6.10 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant op eigen initiatief voor aanvaarding van het aanbod ervoor zorgen dat zij zeker weet dat de Algemene Plaatselijke Verordening het plaatsen van Zonnepanelen op enige wijze verbiedt of inperkt. Als blijkt dat de Algemene Plaatselijke Verordening dit wel verbiedt of inperkt, dan is de Klant aansprakelijk tegenover Sunny.nu B.V. voor alle schade en kosten die Sunny.nu B.V. daardoor mocht lijden.

6.11 De Klant garandeert dat hij eigenaar is van de Onroerende- en/of roerende zaak, of dat hij toestemming voor de Installatie heeft van de verhuurder, vereniging van eigenaren of andere relevante rechthebbende. 

6.12 Als het de Klant niet mogelijk is (bijvoorbeeld als gevolg van het niet aanwezig zijn van een toereikende dakconstructie, of door het weigeren van een bouwvergunning) de Overeenkomst na te komen, dan is de Klant aan Sunny.nu B.V. een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van het volledige overeengekomen bedrag.

6.13 De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door: 

 • a) onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; 
 • b) onjuistheden in de door Klant verlangde constructies en werkwijzen; 
 • c) gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door Klant ter beschikking worden gesteld; 
 • d) gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht. 

6.14 Sunny.nu B.V. spant zich in om de installatie tijdig uit te (doen) voeren. Sunny.nu B.V.is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade als zij er niet in slaagt de installatie tijdig uit te (doen) voeren. 

6.15 De Installateur verricht geen aanvullende werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, hak-, metsel, timmer-, schilder- en stukadoorswerk. 

6.16 Meer- en minderwerk, dat wil zeggen door de Klant gewenste toevoegingen aan, respectievelijk verminderingen van, het overeengekomen werk, kan in de vorm van een debet- of creditnota separaat met de Klant worden verrekend. 

Artikel 7: Onvoorziene omstandigheden

7.1 Als er onvoorziene omstandigheden zich voordoen, dan meldt de Installateur of Elektromonteur dat zo snel mogelijk aan de Klant. Tenzij voor zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist, onderbreekt hij zijn werkzaamheden voor zover de onvoorziene omstandigheden dat nodig maakt.

7.2 Eventuele extra kosten die in verband met de onvoorziene omstandigheid zijn gemaakt, zullen door de klant worden vergoed.

7.3 Als de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen de partijen in gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

Artikel 8: Garanties

8.1 Sunny.nu B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten. Dat houdt in dat als er tekortkomingen blijken in constructie, materiaal of afwerking tijdens de garantietermijn en als er op tijd is gereclameerd, of kosteloos zal herstellen of opnieuw leveren, of de betreffende zaak zal crediteren. De keuze is aan Sunny.nu B.V., maar zal in overleg met de Klant gebeuren. Herstel of nieuwe levering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland, België en Luxemburg.

8.2 Sunny.nu B.V. heeft het recht om de rechten uit de garanties die zij verkrijgt van haar toeleveranciers, over te dragen aan de Klant. 

8.3 Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd. 

8.4 Onverminderd wat erin de wet is bepaald, leidt reparatie of vervanging van de Producten niet tot verlenging van de geldende garantietermijn; de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing. 

8.5 Als de klant de Installatie niet door Sunny.nu B.V. of door haar ingeschakelde derden laat uitvoeren, dan moet de klant uiterlijk waarneembare tekortkomingen binnen zes (6) weken na levering reclameren. In andere gevallen binnen 24 uur na leveren. Dit op straffe van verlies op elke aansprakelijkheid tegenover Sunny.nu B.V..

8.6 Reclames ten aanzien van overige tekortkomingen dienen plaats te vinden binnen 2 maanden na het blijken daarvan. Dit op straffe van verlies van elke aanspraak tegenover Sunny.nu B.V..

8.7 Het recht van de Klant op garantie vervalt, als: 

 • a) de door Sunny.nu B.V. of toeleveranciers verstrekte gebruikersinstructies met betrekking tot het gebruik of onderhoud van de Producten niet exact zijn opgevolgd; 
 • b)   de Producten onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming; 
 • c)   de Klant of niet door Sunny.nu B.V. ingeschakelde derden zonder toestemming van Sunny.nu B.V. aan de Producten werkzaamheden hebben verricht; 
 • d)   de Klant enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen tegenover Sunny.nu B.V. niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
 • e) gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de installateur of elektromonteur zijn gemeld; 
 • f) gedurende de garantietermijn geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud nodig heeft.

8.8 Uitgesloten van garantie zijn: 

 • a)   Schade door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en ander van buiten komend onheil; 
 • b)   Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Sunny.nu B.V.; 
 • c)   Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest; 
 • d)   Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstromen, zandstormen e.d.; e. Schade die is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.; 
 • e)   Schade die is ontstaan aan of door materialen die bij de installatie op uitdrukkelijk voorschrift van de Klant zijn toegepast, terwijl de Installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden. 
 • f)   Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Producten. 

8.9 Na de garantieperiode is Sunny.nu B.V. niet meer aansprakelijk op basis van de contractuele garantie. Vorderingsrechten van de Klant uit hoofde van de contractuele garantie verjaren uiterlijk na verloop van een jaar na het ontstaan van de vordering. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Sunny.nu B.V. tegenover de Klant voor directe schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een wettelijke aansprakelijkheid en/of uit hoofde van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet of grove schuld, is, per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen, beperkt tot het bedrag van Prijs die de Klant aan Sunny.nu B.V. betaalde. 

9.2 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Sunny.nu B.V. of door haar ingeschakelde derden, is Sunny.nu B.V. nooit gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding. Tenzij er sprake is van opzet van Sunny.nu B.V. zelf, is aansprakelijkheid van Sunny.nu B.V. voor gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.

9.3 In alle gevallen waarin Sunny.nu B.V. gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Producten en/of Diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

9.4 Sunny.nu B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Klant voor schade als gevolg van de omstandigheden genoemd in artikel 7.8.

9.5 De Klant vrijwaart Sunny.nu B.V. tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met de installatie, de werking en de aanwezigheid van de Producten. 

9.6 Sunny.nu B.V.  is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van het handelen van de installateur of Elektromonteur. De Klant dient in dat geval de installateur of Elektromonteur aansprakelijk te stellen

9.7 Sunny.nu B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant of een derde oploopt als de Klant ervoor kiest om zelf de installatie te doen of daar zelf een derde voor in te huren.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde Producten waaronder begrepen de Offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten berusten bij Sunny.nu B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Alle buiten de website door Sunny.nu B.V. uitgebrachte offertes zijn strikt persoonlijk en mogen niet openbaar gemaakt worden.

11.2 Op het moment de geheimhouding wordt geschonden is een direct opeisbare boete van 500 euro per dag direct opeisbaar met daarboven op de eventuele schade die de 500 euro per dag te boven gaat.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Ingeval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van Sunny.nu B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, of de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 13: Beëindiging en ontbinding

13.1 Sunny.nu B.V.  heeft het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd alle andere haar wettelijk of contractueel toekomende rechten, als:

 • a) de Klant één van zijn verplichtingen tegenover Sunny.nu B.V. niet nakomt; of 
 • b) de Klant in staat van faillissement wordt verklaard; of 
 • c) de Klant surséance van betaling is verleend; of 
 • d) ten aanzien van de Klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Sunny.nu B.V. is onderworpen aan het Nederlands recht.14.2 Alle geschillen zullen eerst onderling worden opgelost. Als partijen er niet onderling uitkomen, dan zullen partijen het geschil via mediation proberen op te lossen. De mediator wordt in gezamenlijk overleg gekozen. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan wordt het geschil beslecht door de rechter in Amsterdam.